Onbekende Kinderen
introcreditsstillsperslinkspreviewbestellen

Goudpool

Verdeling tegoeden Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grote hoeveelheden goud door nazi-Duitsland in beslag genomen.
Een groot deel van dit goud is na de oorlog door de westerse geallieerden teruggevonden. Onlangs is de vierde (tevens laatste) tranche van dit goud naar Nederland teruggekomen. De Nederlandse regering heeft besloten om de opbrengst hiervan - circa 20 miljoen gulden - te bestemmen voor projecten gericht op de joodse gemeenschap in Nederland en op andere groepen vervolgden in Nederland, zoals zigeuners, homosexuelen en Jehova's getuigen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is belast met de verdeling van 20 miljoen gulden voor projecten ten behoeve van in Nederland wonende slachtoffers van de nazi-vervolging die gericht was op vernietiging.

De projecten dienen op een van de volgende terreinen te liggen:
• zorg- of dienstverlening in de ruimste zin van het woord aan de in Nederland wonende slachtoffers van de nazi-vervolging, en aan nabestaanden. In het bijzonder kan gedacht worden aan projecten die een bijdrage leveren aan de verwerking van de vervolgingservaringen van de overlevenden;
• het nieuw leven inblazen van de kennis- en cultuurtraditie van vervolgden;
• het in stand houden van de herinnering aan degenen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en het uitdragen van de waarschuwing voor de ideologie daarachter.

De Minister van VWS heeft op 31 augustus 1998 een adviescollege geïnstalleerd dat de ingediende projectvoorstellen toetst en in het voorjaar van 1999 advies uitbrengt aan de minister. De minister heeft op basis van dit advies beslist of een project, al of niet volledig in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.


persbericht
nummer 76 Ministerie van VWS
maandag 31 augustus 1998.

Minister Borst installeert Adviescollege Besteding goud nazi-Duitsland

Minister dr. E. Borst-Eilers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag het Adviescollege Besteding Vierde Tranche geïnstalleerd. Dit college heeft als belangrijkste taak de minister te adviseren over de besteding van circa 20 miljoen gulden aan goud dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland in beslag is genomen en later is teruggevonden.
Voorzitter van het adviescollege is dr. D. Dolman, lid van de Raad van State.

De ministerraad heeft in april 1998 besloten dit geld te bestemmen voor in Nederland woonachtige slachtoffers die door de nazi's zijn vervolgd met het oog op vernietiging. Het geld komt uit de zogenoemde goudpool van de Tripartite Goudcommissie. Deze na de oorlog opgerichte commissie gaat over het door nazi-Duitsland uit heel Europa geroofde goud dat na de oorlog door de geallieerden in beslag is genomen. Nederland heeft drie keer eerder goud teruggekregen. De opbrengst hiervan is toen teruggevloeid in de staatskas.

De projectvoorstellen moeten gericht zijn op zorg en dienstverlening aan slachtoffers van de nazi-vervolging, initiatieven om kennis- en cultuurtraditie nieuw leven in te blazen of het in stand houden van de herinnering aan de omgekomen mensen in de Tweede Wereldoorlog.

De leden van het Adviescollege Besteding Vierde Tranche zijn:
• De heer dr. D. Dolman, lid van de Raad van State, oud-voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
• De heer prof. dr. C.L. Davidson, bestuursvoorzitter Nieuw Israelitisch Week blad en oud-voorzitter van het Verbond voor Liberaal-Religieuze Joden in Nederland
• De heer mr. F. Ensel, Rayon-directeur ABN-AMRO, bestuurslid van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap en oud-bestuursvoorzitter van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk
• De heer drs. E. van Thijn, oud-burgemeester van de gemeente Amsterdam, oud- minister van Binnenlandse Zaken
• Mevrouw G.H. Wertheim-Cahen, creatief therapeute, gespecialiseerd in de behandeling van oorlogsslachtoffers
• Mevrouw mr. A.C.M. Proost, secretaris en projectleider Tegoeden Tweede Wereldoorlog. Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen, ministerie VWS
• De heer mr. B. Bijl, secretaris. Projectmedewerker Tegoeden Tweede Wereld oorlog. Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen, ministerie VWS.

Het 'Eindrapport Adviescollege besteding vierde tranche' is hier te bekijken met Adobe Acrobat Reader.